Term conditions

§1

Postanowienia wstępne

Sklep internetowy aniarutkowska.com. dostępny pod adresem internetowym www.aniarutkowska.com prowadzony jest przez Anna Rutkowska, Antenatal and Doula Care z siedzibą w Newark, NG24 3PQ, 69 Wolfit Avenue.

Regulamin skierowany jest do Konsumentów oraz określa rodzaje oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży i umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym o dostarczenie treści cyfrowych w postaci kursów on-line oraz innych produktów elektronicznych opisanych na stronach Sklepu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

§2

Definicje

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.aniarutkowska.com

Sprzedawca – Anna Rutkowska, Antenatal and Doula Care z siedzibą w Newark, NG24 3PW, 69 Wolfit Avenue

Klient – każdy podmiot, który korzysta z usług i funkcjonalności Sklepu, a w szczególności dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Produkt – dostępny w Sklepie produkt lub usługa będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Kurs – za każdym razem, gdy w Regulaminie mowa jest o kursie oznacza to kurs on-line lub stacjonarny oferowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Umowa – termin ten oznacza każdy rodzaj umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu, m.in.: umowę sprzedaży produktów fizycznych dostępnych w Sklepie, umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci kursów on-line oraz innych produktów elektronicznych opisanych na stronach Sklepu; każda z nich jest umową zawieraną na odległość, tzn. bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Konto – konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu

§3

Kontakt ze Sklepem

Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: contact@aniarutkowska.com

b) pisemnie, pisząc na adres 69 Wolfit Avenue, NG24 3PQ, Newark, UK

c) a także telefonicznie pod numerem: +44 07508553490 – w dni robocze 09:00 – 15:00

2. Nr rachunku bankowego Sprzedawcy:

205021

93596591

Barclays

§4

Zagadnienia techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

b) oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

3. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Sklepu. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na stronie Sklepu.

§5

Informacja ogólna

Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

Wszystkie ceny w Sklepie są wyrażone w funtach i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

Na całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (jeśli Produkt wymaga fizycznego dostarczenia), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli przystąpienia do Umowy.

§6

Zakładanie Konta w Sklepie

Każdy Klient, który dokona w Sklepie zakupu ma automatycznie zakładane Konto.

W celu założenia Konta w Sklepie bez dokonywania zakupu, należy wypełnić Formularz rejestracji. Wymagane jest podanie następujących danych: imię i nazwisko Klienta, adres, numer telefonu, adres e-mail.

Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji lub w procesie Składania Zamówienia.

Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.

Posiadanie Konta Klienta jest niezbędne do korzystania z niektórych Produktów oferowanych przez Sklep, m. in. kursów i innych produktów oferowanych w formie elektronicznej.

Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w § 3.

Klient, który usunie swoje Konto utraci zapisane tam wcześniej dane, w tym Produkty elektroniczne dostępne za pośrednictwem Konta.

§7

Składanie Zamówienia

Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Klienta produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym dane do rachunku lub faktury. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Klient powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą.

Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Klient zostanie przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą Umowę uważa się za zawartą pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia Umowy zostanie przesłane Klientem na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

W zależności od przedmiotu zamówienia, między Klientem a Sprzedającym może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:

a) w przypadku produktów fizycznych – umowa sprzedaży,

b) w przypadku kursów on-line i innych produktów elektronicznych umowa o dostarczenie treści cyfrowych.

Dostawa zakupionego Produktu lub świadczenie usługi następuje w sposób i w terminie wskazanym w opisie danego Produktu umieszczonym w Sklepie.

Jeżeli przedmiotem zamówienia są jednocześnie Produkty różnego rodzaju, złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia kilku Umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi zamówienia.

W formularzu zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.

Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 8 powyżej.

Klienci kupujący kurs spoza granic Wielkiej Brytanii biorą odpowiedzialność za uiszczenie opłaty i transfer walutowy we własnym zakresie.

Brak płatności za Kurs zgodnie z Regulaminem uniemożliwi uczestnictwo w Kursie.

§8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a) w przypadku Produktów cyfrowych (niematerialnych) – przesyłka drogą elektroniczną lub dostęp bezpośrednio z Konta Klienta w Sklepie (w zależności od oferty);

b) w przypadku Produktów materialnych – dostępne metody dostawy Produktów fizycznych opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Klientowi na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Klient, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej. Koszt przesyłek zagranicznych zawsze ponosi Klient.

Klient może wybrać z następujących metod płatności:

  • przelew bankowy.

Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu i w formularzu zamówienia.

§9

Kursy on-line

W przypadku Kursów on-line, w ramach których Sprzedawca oferuje konsultacje indywidualne, Klient może z nich skorzystać jedynie w czasie określonym w opisie Kursu. Aby skorzystać z takiej konsultacji Klient musi ustalić ze Sprzedawcą termin konsultacji drogą mailową z minimum 1-tygodniowym wyprzedzeniem, umożliwiającym ustalenie dogodnego terminu dla Klienta i Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do okresów nieobecności, podczas których rezerwacja konsultacji indywidualnej będzie niemożliwa.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odwołania lub przeniesienia daty konsultacji indywidualnych z powodów osobistych lub/i od niej niezależnych.

W przypadku nie skorzystania przez Klienta z konsultacji indywidualnej, Klientowi nie będzie przysługiwać zwrot ceny lub jej części.

Rezerwację konsultacji indywidualnej można zmienić lub odwołać najpóźniej na 24 godzin przed planowanym terminem konsultacji indywidualnej. Po tym terminie zmiana/odwołanie będzie nieskuteczne, a prawo do skorzystania przez Klienta z konsultacji przepadnie.

W przypadku Kursów, w ramach których Sprzedawca oferuje możliwość powtórzenia Kursu bez dodatkowej opłaty, Klient może skorzystać z tej możliwości po zakupie kursu bez daty ważności kursu.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie Sklepu, w tym do rezygnacji z przeprowadzenia danej edycji Kursu. W takim przypadku osoby mające prawo do powtarzania Kursu bez dodatkowej opłaty otrzymają w zamian prawo do skorzystania z konsultacji indywidualnej na zasadach opisanych w ust. 1-4 powyżej. O takiej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta drogą mailową.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian programu kursu i jego elementów lub nazwy. Zmiany te nie mają wpływu na prawo Klienta opisanego w ust. 5 powyżej, w tym nie dają prawa do rekompensaty finansowej.

§10

Grupa na Facebooku

Sprzedawca może zapewniać jako bonus do niektórych treści cyfrowych (m.in. Kursów on-line) możliwość udziału w zamkniętej grupie na Facebooku.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zamknięcia grupy w dowolnym momencie bez konieczności podawania przyczyn.

Każdy członek grupy zobowiązany jest do korzystania z grupy w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego. Zakazane są, w szczególności, zachowania agresywne, dyskryminujące, obelżywe. Zakazane jest również, w szczególności, prowadzenie w grupie działań reklamowych, promocyjnych, wizerunkowych.

Sprzedawca zachowuje prawo do usunięcia z grupy osób, które nie przestrzegają zasad korzystania z grupy.

§11

Warsztaty stacjonarne

Za pośrednictwem Sklepu możliwe jest zawarcie, poprzez złożenie zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 7 Regulaminu, Umowy o świadczenie usług w zakresie szkoleń, sesji, warsztatów.

Realizacja zamówienia dotyczącego szkolenia lub warsztatu stacjonarnego następuje poprzez zapewnienie Klientowi lub osobie wskazanej przez Klienta możliwości wzięcia udziału w szkoleniu lub warsztacie w terminie wybranym przez Klienta podczas składania zamówienia.

Szkolenie realizowane jest zgodnie z opisem zawartym na stronie Sklepu.

W celu wzięcia udziału w szkoleniu lub warsztacie, Klient zobowiązany jest stawić się w miejscu odbywania się szkolenia lub warsztatu, w terminie wybranym przez siebie przy zakupie szkolenia.

Niewzięcie udziału w szkoleniu lub warsztacie przez Klienta, za wyjątkiem sytuacji, w której Klient będący Konsumentem skutecznie odstąpił od Umowy albo doszło do rozwiązania Umowy za porozumieniem stron, nie uprawnia Kupującego do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego Sprzedawcy za udział w szkoleniu.

Dokonując zakupu szkolenia, Klient ma prawo wskazać osobę, która weźmie udział w szkoleniu.

Szczegóły realizacji usługi opisane są zawsze na stronach Sklepu. Informacje zawarte w opisie usługi na stronie Sklepu mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.

§12

Prawa własności intelektualnej

Sklep w całości jak i poszczególne jego elementy podlegają ochronie przewidzianej w przepisach prawa, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Sprzedawca poucza niniejszym Klienta, że treści zawarte w Sklepie, w tym: produkty elektroniczne, kursy on-line, treści cyfrowe dostępne w ramach Sklepu oraz materiały tekstowe, graficznie i zdjęciowe wchodzące w skład produktów fizycznych objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

Korzystanie przez Klienta ze Sklepu oraz z materiałów rozpowszechnionych za pośrednictwem Sklepu możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.

Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

Sklep oraz wszelkie treści udostępniane Klientom odpłatnie za jego pośrednictwem, przeznaczone są wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego. W okresie dostępu do Produktu stanowiącego treści cyfrowe udostępnione w ramach wykupionego Kursu on-line, Sprzedawca udziela Klientowi ograniczonej, niewyłącznej i niezbywalnej licencji na dostęp do Produktu i na przeglądanie wykupionych treści w Sklepie. Z wyjątkiem tak określonej ograniczonej licencji, Klient nie uzyskuje żadnych innych praw, w tym tytułów własności. Klient zobowiązuje się nie wykorzystywać Sklepu w celu publicznego rozpowszechniania.

Klient jest zobowiązany dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktu w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem, w tym nie może udostępniać Produktu innym osobom. W przypadku wykrycia takich sytuacji Sprzedawca może kierować roszczenie z tego tytułu względem znanego mu Klienta z tytułu łamania praw do materiałów i Produktów dostępnych w Sklepie. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów.

Klient nie może jednocześnie korzystać z wykupionego kursu on-line z więcej niż jednego urządzenia.

Klient zobowiązuje się korzystać z udostępnionych materiałów, do których dostęp Kupił za pośrednictwem Sklepu, w tym wszystkich związanych z nim usług i funkcji, zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz przepisami prawa, przestrzegając też innych obowiązujących ograniczeń w zakresie korzystania ze Sklepu i zawartych w nim treści. Klient zobowiązuje się nie zapisywać, nie powielać, nie rozpowszechniać, nie modyfikować, nie wyświetlać, nie odtwarzać, nie publikować, nie licencjonować, nie sprzedawać ani nie wykorzystywać treści i informacji zawartych w Sklepie lub uzyskanych za jego pośrednictwem, ani nie tworzyć utworów zależnych na bazie takich treści. Klient zobowiązuje się nie obchodzić, nie usuwać, nie modyfikować, nie dezaktywować, nie osłabiać ani nie blokować żadnych zabezpieczeń treści dostępnych w Sklepie.

W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu lub niezgodnego z prawem korzystania z serwisu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyłączeniu lub ograniczenia dostępu takiego Klienta do treści cyfrowych dostępnych za pośrednictwem Sklepu, w tym do usunięcia jego Konta.

§13

Reklamacje

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

Jeśli Klient stwierdzi wadę Produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.

Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

W przypadku uwzględnienia reklamacji Produktu, Sprzedawca wykona ponownie Usługę lub dostarczy nowy Produkt, nie pobierając dodatkowej opłaty. W przypadku jeśli nie będzie to możliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi poniesione za zamówienie opłaty.

§14

Prawo odstąpienia od umowy

Klient, będący Konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

W celu odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w §3 Regulaminu.

Informację o odstąpieniu od Umowy należy przesłać przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu Klienta od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

Jeśli poniesione przez Sprzedawcę koszty przesyłki były uwzględnione w cenie Produktu, zostaną one potrącone z kwoty zwracanej Klientowi.

Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§15

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,

Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§16

Dane osobowe i pliki Cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem: www.aniarutkowska.com/polityka-prywatnosci

§19

Postanowienia końcowe

Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie.

Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i ogólne rozporządzenie o ochronie danych.